หลักสูตรที่เปิดอบรม

1.หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครู ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง “แนวคิดและทฤษฏีการเรียนรู้สมัยใหม่”

2.หลักสูตรการอบรมการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA

3.หลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ผ่าน YOUTUBE และ GOOGLE SITE

4.หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

5.หลักสูตรความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน

6.หลักสูตรการจัดทำคลิปวิดีโอสื่อการสอนแบบมืออาชีพ

ท่านสามารถเข้าอบรมได้บนมือถือผ่าน APPICATION MOODLE  ศึกษาคู่มือเพื่อเติม