หลักสูตรสถานศึกษา สู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน  ผู้รับผิดชอบ นางสาวณปภัช ไกรพรธนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบ 70 % ของหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตร

หลักสูตรการอบรมการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ผู้รับผิดชอบนางณิฐากร  อิ่มสะอาดศึกษานิเทศก์ และนางสาวณัฐริกา ปันคำครูโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบ 70 % ของหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตร

หลักสูตรความปลอดภัย และ ภัยคุกคาม ผู้รับผิดชอบ นายสกลภัทร  กิจพาซื่อ นางสาวธัญพร  ทองงาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบ 70 % ของหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตร

หลักสูตร English for everyday  use 1  ผู้รับผิดชอบนางมิ่งขวัญ สุขมาก ศึกษานิเทศก์ เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบ 75 % ของหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตร

หลักสูตรการประเมินการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้รับผิดชอบ นางณัฐภรณ์ แก้วพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบ 70 % ของหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตร


หลักสูตรห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ผู้รับผิดชอบ นางนภสกร ผ่องอำไพ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนายณัฐพงษ์ สีเหลือง ศึกษานิเทศก์ เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบ 70 % ของหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตร

หลักสูตรบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) โครงงานอาชีพ STEAM x BCG  ผู้รับผิดชอบ นางกานต์รวี ผิวนิ่ม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบ 75 % ของหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตร

หลักสูตรการสร้างและออกแบบ Graphic Design ด้วย Canva for Educationผู้รับผิดชอบ นางสาวปริษา คงพูน ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียวเมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบ 80 % ของหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตร


หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษา ผู้รับผิดชอบ นางณัฐภรณ์ แก้วพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวแสงดาว พรหมมาศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ นางสาวปิยะพร ลิ้มขจรเดช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ นางสาวอาริศษา งาช้าง ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) นายภูเมธ โชติกาญจนนท์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯเมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบ 80 % ของหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตร


หลักสูตรการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษ “Phonics” ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิตรวี วงษ์ดีศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบ 70 % ของหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตร

หลักสูตรการสร้างข้อสอบด้วย GOOGLE FORM ผู้รับผิดชอบ นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบ 80 % ของหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตร


หลักสูตรเรียนรู้ ย้อนดูอดีต กับ ๑S๒C  ผู้รับผิดชอบ นางศิริวิภา สุหร่าย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาววรรณวิภา ฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบ 70 % ของหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตร


หลักสูตรการจัดทำคลิปวิดีโอสื่อการสอนแบบมืออาชีพ  ผู้รับผิดชอบ นายสำเริง  ยิ้มดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นางสาวชมชณัช ชนม์ภูดิศ ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บำรุง)เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบ 80 % ของหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตร

ผู้รับผิดชอบ นางณัฐภรณ์ แก้วพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการเมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบ 80% ของหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตรหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครู ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง “แนวคิดและทฤษฏีการเรียนรู้สมัยใหม่” ผู้รับผิดชอบ นางสาววรรณวิษา อารีวโรดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการเมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบ 80 % ของหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตรหลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ผ่าน Youtube และ Google Site ผู้รับผิดชอบ นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม นายชาคริต ทองรักชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงประเสริฐ นางสาวปริษา คงพูน ครูโรงเรียนสุเหร่าเขียวเมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบ 80 % ของหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตร


หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นำการศึกษา ผู้รับผิดชอบ นายปัญจภูมิ หลาบคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางมณฑา ปิยะธำรงชัย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ นางลัดดา เปรมครุฑ ครูโรงเรียนคลองเกลือ นางสาวสิริพร จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บำรุง) เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบ 80 % ของหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตร


จัดทำโดย นางนภสกร ผ่องอำไพ  ผู้อำนวยการการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายณัฐพงษ์ สีเหลือง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบ 70 % ของหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตรผู้รับผิดชอบ นางณิฐากร  อิ่มสะอาด  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายชัยฤกษ์ วุฒิธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศาลากุล นางสาวเบญจวรรณ แจ่มเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดศาลากุล เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบ 80 % ของหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตรหลักสูตร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ผู้รับผิดชอบ นางปริยานุช จุลพรหม   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบ 80 % ของหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตร